top of page

Tài liệu

Chúng tôi cung cấp tài liệu miễn phí cho các đối tác. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu như tư liệu truyền thông, hướng dẫn sử dụng kĩ thuật, phần mềm và nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi luôn ở đây để đáp ứng nhu cầu của bạn.


Bạn cũng có thể nhận được các tài liệu bản cứng, sách brochure,... khi trở thành đối tác của chúng tôi. Nhấn vào nút bên dưới để trờ thành đối tác của Eurostellar.

Eurostellar profile.png
Eurostellar profile.png
Eurostellar profile.png

Tài liệu mới

Eurostellar profile.png

Eurostellar Profile
(Tiếng Việt)

z3610329697807_1fbb559c6199b50f143e2f1d35c305d3_edited.jpg

Jablotron Brochure
(Tiếng Việt)

Loxone Brochure 2022.jpg
Provision Brochure & Minicatalog.jpg

Loxone Brochure
(Tiếng Việt)

Provision ISR Brochure &
Minicatalogue (Tiếng Việt)
z4701634839814_c08f7d88a03e713996cee895069252b6.jpg
Screenshot 2022-11-21 135157.png
Provision ISR Catalogue
(tiếng Anh)

Trevos Catalogue
(tiếng Anh)

z4098016280400_5b0c2c749c499421c4056bc86ee9ca52.jpg

Jablotron Catalogue 
(tiếng Anh)

1.png

Jablotron Nany Leaflet
(Vietnamese)

AN NINH AN TOÀN

Jablotron

z3610326867430_190e463edb63b2f4050b4cf5489d072c_edited.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(Tiếng Anh)

z3610329697807_1fbb559c6199b50f143e2f1d35c305d3_edited.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(Tiếng Việt)

Slide1.jpg

Jablotron - Brochure 2022
(tiếng Khmer)

z4098016280400_5b0c2c749c499421c4056bc86ee9ca52.jpg

Jablotron - Catologue 2023 (tiếng Anh)

z3449785743360_81dae8ae49646ab52bf52d228f1d4b32.jpg
z3449795045209_c8a8a7d9eef5963b188fedd4a293e9af.jpg
z3493655441820_c141d2ab00093b9810c03f6b76f3ff91.jpg
z3449784536077_18d05e8f9e0a37f7b78c70e924e51f01.jpg
z3449797318983_0e3bc441a210d74affcf774bfbdbdfdc.jpg
z3449770826198_27d393cbf0b161a7ee885c8d9eaa047c.jpg
z3449793020239_8f689bbbe9884eda34e4ae8f2f71168b.jpg
z3449803559348_8b4a4deeb350a8bb18bc0c6c05b25d9a.jpg
z3449769744919_5525223d7048b84529c2d530630a5358.jpg
z3449796414720_09d76c9648e25ea47dc79877a7413995.jpg
Map 2019.jpg
z3449792205993_90c1d3853ff20820f997406b9be48b6e.jpg
z3449798732880_b6140f1b56c7eeeb18c1c1e2c239bc48.jpg
z3449802644990_8dd39a7cd35b07b52751cfccb1dd29f2.jpg
z3449801491574_918268c794e75237b814f6f8ecf4c1b2.jpg
z3449795868252_2e4f7c8490d5fab2ce594cad413ee056.jpg
z3449768420690_002e0f6e46212a2f02cb33c0b7d0febd.jpg

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho Văn phòng (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho Nhà ở (Tiếng Việt)

Jablotron - 7 lí do bạn nên chọn Jablotron (Tiếng Anh)

Leaflet - Báo động dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

Cataloge - Báo động dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

Brochure -  Giải pháp an ninh dành cho Ô tô (Tiếng Anh)

Brochure về Jablotron CLOUD (Tiếng Anh)

Jablotron - Cataloge về
Sản phẩm 2022 (Tiếng Anh)

Jablotron - User Manual (Tiếng Anh)

Jablotron - Product map 2019 (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Anh)

Jablotron - Brochure dành cho
Đối tác (Tiếng Việt)

Jablotron - Sách hướng dẫn
cài đặt (Tiếng Anh)

Jablotron - Catalogue về
Sản phẩm (Tiếng Việt)

Jablotron - Catalogue về
Sản phẩm
 (Tiếng Anh)

Jablotron - Product map 2022
(Tiếng Anh)

z3580315911307_3c01f19d7dc5fe568fcb2ec4d443ffbd_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật
(Tiếng Anh)

z3580318601899_1e759b57a77923fbf20e0a920821955b_edited.jpg

Hướng dẫn kỹ thuật 
(Tiếng Việt)

z4098032554804_8db1579e6491603718e757df7cf5ab5d.jpg

Jablotron - Product Map 2023
(tiếng Anh)

z3496646479324_04221625e9affbcc96e093fc6a87cac8.jpg

Jablotron - Catalogue Quảng cáo 
(Tiếng Anh)

z3475417962235_a59232fb329ee7493baf315f7c94c97f.jpg

Jablotron - CA-2103 Hướng dẫn
Sử dụng (Tiếng Anh)

Jablotron Nanny

GIÁM SÁT NHỊP THỞ CHO BÉ
z3475418518052_864354ead2df8417c2e46458da5ccf90.jpg

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Anh)

1.png

Jablotron Nanny - Leaflet
(Tiếng Việt)

z3496597381762_70d680f03edd58f91da67c355a824e7a.jpg

Jablotron Nanny 
Chứng nhận EC

Trevos

CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP & TÒA NHÀ
Screenshot 2022-11-21 135157.png
Screenshot 2022-11-21 135157.png
z3453776021064_cb5d736118f44770384522b496f94365.jpg
z3453776021092_b7cbd954c3875989f6cf12b59ac5f103.jpg

Trevos - Catalogue 2023 (tiếng Anh)

Trevos - Catalogue Linear (tiếng Anh)

Trevos - Brochure 2022 (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure về sản phẩm Nanottica (Tiếng Anh)

z3453775969792_48ceb951cfb749a630d2e51d8dc7a394.jpg
z3453775988212_f045291a35f8ced4cbb2a1475f6abe68.jpg
z3494073540882_4e93da76ab7b470b040f5462ddf74a8d.jpg
z3453776041570_47fb0b12e7f3632a6c0f5466092786f7.jpg

Trevos - Catologue 2022 (Tiếng Anh)

Trevos - Leaflet 2022
(Tiếng Việt)

Trevos - Brochure về
sản phẩm Linea (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure về Chiếu sáng cho Nông nghiệp (Tiếng Anh)

z3453775988234_b109d640463d629009af1f5ba57ea4da.jpg
z3453775992961_0650f43268d369829320d23c9a2f2f64.jpg
Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure về
Sản phẩm UV-C (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure
về Sản phẩm UV-C (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure Frost
(Tiếng Anh)

z3453776062279_2d23267a276d6a1e2aa24d9ca3867efe.jpg
z3453776062271_58240d60be3bff666f11028fb9ae102d.jpg
z3453776021330_727f0a79e99ae3e1b7708b7bc2daf2c3.jpg

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Anh)

Trevos - Brochure
về Sản phẩm Innova (Tiếng Việt)

Trevos - Brochure Chiếu sáng dành cho Đường phố (Tiếng Anh)

z3494080411621_3467a976ff98e200de19ebb8eb503bd1.jpg

Trevos - Brochure về
HCL (Tiếng Anh)

Screenshot 2022-11-21 135157.png
Screenshot 2022-11-21 135157.png

Trevos - Brochure Luxor Led
(Tiếng Anh)

Trevos - Brochure Futura
(Tiếng Anh)

2018_es_certifikat_bm-02_en-en-.png
HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

Loxone

z3453800756200_83a86bb1b0804232e889f5512be8ba2f.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Anh)

z3453798855516_1c8c406ea59d21b9593a1d21a243fb8d.jpg

Loxone - Leaflet (Tiếng Việt)

z3453801442559_cfa2308003d04fed89eeff6d455fe4bb.jpg

Tạp chí Loxone 2022
(Tiếng Anh)

z3453799921272_42b58d08fac360e36325933494851f9d.jpg

Loxone Catalogue 2021 (Tiếng Anh)

Loxone Brochure 2022.jpg

Loxone Brochure 2022 (Tiếng Việt)

GIẢI PHÁP CAMERA QUAN SÁT

Provision-ISR

z3475401653806_0339bf495d11ae863af04ce072b3dea9.jpg
z3475400422786_f0bdd796fbdd3d5048ea13782c2ab227.jpg
Provision ISR - Leaflet 2022
(Tiếng Việt)
Provision ISR - Catalogue 2022
(Tiếng Anh)
Provision Brochure & Minicatalog.jpg
Provision ISR Brochure & Minicatalogue 2022 (Tiếng Việt)
z3525856766619_a3fd3320505fec41e7120ef59de8b593.jpg
Provision ISR & Check Point  
Leaflet 2022 (Tiếng Anh)
z3525861380320_62965120418bffd43fa3001e8adff050.jpg
Provision ISR Catalog October 2022 (English).png
Provision ISR & Check Point 
Brochure 2022 (Tiếng Anh)
Provision ISR Catalogue 2022
(tiếng Anh)
z3475403691310_f63596daedc6b0a03ce9380e56c49af0.jpg
Provision ISR - Leaflet về sản phẩm Easy-Check 2022 (Tiếng Anh)

Trang trại thông minh

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
z3453512331785_f0e8726f951844a5b3c9fc7ab12241e4.jpg
z3453512321063_2a7e87911bc2bb95e48478bf6f04c27d.jpg
z3493639806704_3efd89ebaa6fbac803610cbaf72fadc9.jpg
CleverFarm - Brochure về 
Dữ liệu Vệ tinh (Tiếng Anh)
CleverFarm - CF Leporelo  (Tiếng Anh)
CleverFarm - Trạm Thời tiết  (Tiếng Anh)
BODYCAM CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO CẢNH SÁT

Zepcam

1.jpg
z3493669462174_664549ec30de42f33e51ced608ca5a31.jpg
z3493692936941_61155629b65f490a83c50c1411a7b656.jpg
z3453392327745_46ac28eef7d3f8ee003962d7d94fa3c2.jpg
Zepcam - Leaflet về Sản phẩm
Zepcam T3 (Tiếng Việt)
Zepcam - Leaflet về sản phẩm
Zepcam T2+ (Tiếng Việt)
Brochure về Sản phẩm
Zepcam T3 4G (Tiếng Anh)
Brochure Hướng dẫn sử dụng Zepcam T2+ (Tiếng Anh)

Quadral

BROCHURE & TÀI LIỆU
quadral-Katalog-2020_EN-1-600x424.jpg
AURUM-Katalog-2020_engl_06032020-pdf.jpg
AURUM_9_WEB_LR-Ansicht-Thumb-600x848.jpg
Quadral - Brochure về sản phẩm
Aurum 9 (Tiếng Anh)
Quadral - Catalogue về sản phẩm Aurum
(Tiếng Anh)
Quadral - Brochure về Aurum AKTIV (Tiếng Anh)

Modivision

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493721020648_9fe099a94b7121a76f60ca26ea0f6cfa.jpg
z3493733530487_2bf571816b09c4f85fb077a1bb24fa14.jpg
Modivision - Sự kiện Tổng hợp
(Tiếng Anh)
Modivision - Giải pháp Modi Health Station
(Tiếng Việt)
z3493751096432_400d2e7f0a7f2b7fcfc2573f4df1c299.jpg
z3493763537200_364baf37972842d00176aac770f632e0.jpg
z3493775355922_2e4da43980b356b4642856b9e78fd05f.jpg
Modivision - Sân bay
Tự động (Tiếng Anh)
Modivision - Cataloge về
Sản phẩm (Tiếng Anh)
Modivision - Sản phẩm Smart FaceScreen V2 (Tiếng Anh)

SIEZA

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494040091603_f6d13c7f63802eb5f5134a5bff39f746.jpg
Sieza - Leaflet
(Tiếng Việt)

Modus

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493799997333_20debc2b8cb2b7fcd0ee91b8c07eeb9e.jpg
z3493812046137_21f3c73b155f8cdd5e8ae3543ab75fd2.jpg
Modus - Led&Glass Modus 2016
(Tiếng Anh)
Modus - Cataloge về Sản phẩm Modus 2021 (Tiếng Anh)
z3493830313089_d1f8b501e34ca2f9b97a40972e7c82a5.jpg
Modus - Đèn Quang học Tối
(Tiếng Anh)
z3496024770156_21ebb03786ff9833baa2192bfd6c0609.jpg
z3496011248265_dadcca0811c750f1b9f393defd884566.jpg
z3629473778398_6971a089783ff1108246de53a6e0e44c.jpg
z3629530292155_70f32f294741cb37658dc237932d9c96.jpg
Modus - Nguồn Ánh sáng
Tự cung Tự cấp (Tiếng Anh)
Modus - FSQ Thông minh
(Tiếng Anh)
Modus - Cataloge phụ kiện đèn LED (Tiếng Anh)
Modus - Đèn LED mờ
Cataloge 2020 (tiếng Anh)

Autogard

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3493985240278_3680a4df799371b3fcda81cb29e7dd7a.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Việt)
z3496619116059_3e22a71b8268d4bd739e1a4f2bcbe993.jpg
Autogard - Cataloge về
Sản phẩm 2020 (Tiếng Anh)

Invipo

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494109661840_03d0a070f2a9c2d93c9f335b35b7d15c.jpg
z3495974475377_e94b9e7fcb30671a9c53cfb2d4fefccd.jpg
z3495993058974_f1bb4d55ef369d8c9d2b9fe745d9cb4e.jpg
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Anh)
Invipo - Mô tả Kỹ thuật
(Tiếng Việt)
Invipo - Leaflet Thành phố
Thông minh (Tiếng Việt)

Gomintec AGL

BROCHURE & TÀI LIỆU
z3494010696594_1173932725f62133ff1a527db205a742.jpg
z3496198106829_58116ff87775b2605dd74998e57ac84e.jpg
Gomintec AGL - Dự án Sân bay
(Tiếng Anh)
Gomintec AGL - Biển báo đèn LED hướng dẫn đường lăn 
(Tiếng Anh)
z3496638355871_46452c7049b0c847b535cef94fe3ad90.jpg
Gomintec AGL - Ống chỉ Hướng gió (Tiếng Anh)
bottom of page